×

قوانین مجری

شرایط و قوانین

الف _ تعاریف:

سامانه: تارنما به آدرس sazandeh.app که فرآیند انتخاب مجری ( سازنده ذیصلاح ) در حوزه استان خراسان شمالی در آن انجام میشود .

مجری: شخص دارای پروانه اشتغال در صلاحیت اجرای ساختمان که به عنوان سازنده ذیصلاح از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی به این سامانه معرفی شده است .

کارفرما: صاحب ملک یا نماینده قانونی وی که درخواست انتخاب مجری برای عملیات ساختمانی خود را دارد.

انجمن: انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان خراسان شمالی که مالک و مسئول سامانه می باشد.

کاربر: هر شخصی که با شماره همراه مخصوص به خود به عنوان مجری یا کارفرما در سامانه ثبت نام مینماید.


ب_ قوانین و مقررات

به عنوان کاربر با ثبت نام یا ورود به سامانه و یا ثبت هرگونه اطلاعات یا ارسال هرگونه درخواست یا تایید در سامانه ؛ در هر زمان ، کلیه شرایط و قوانین به شرح ذیل را میپذیرم :

۱_ صحت اطلاعات و اسناد وارد شده در سامانه را تایید نموده و مسولیت آن را میپذیرم .

۲_ حداقل نرخ مصوب خدمات مهندسی اجرا را مطابق استعلام ها یا درخواست های اعلام شده در سایت را پذیرفته و خود را ملزم به رعایت آن میدانم .

۳_ از وظایف و اختیارات خود به عنوان مجری ( سازنده ذیصلاح ) یا کارفرما ( صاحبکار ) در شرایط عمومی قرارداد همسان مدیریت فنی عملیات ساختمانی آگاهی دارم و خود را ملزم به رعایت آن میدانم .

۴_ جهت دریافت یا استفاده از خدمات سایت خود را ملزم به عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان خراسان شمالی دانسته و اساسنامه ، آیین نامه ها و قوانین و مصوبات هیئت مدیره انجمن را رعایت مینمایم .

۵_ پاسخگویی مدیران سایت به درخواستها یا تایید اطلاعات کاربران از جانب ایشان یک تا سه روز کاری زمان خواهد برد که از آن اطلاع دارم و آنرا می پذیرم .

۶_ در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق ، مدیران سایت مجاز هستند ، ارائه خدمات سایت را برای کاربر متوقف نمایند .


بازگشت