×

درباره ما

فعالیت انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان خراسان شمالی در زمینه انجام امور صنفی مرتبط با سازندگان ذیصلاح ( مهندسین مجری ) شامل سازماندهی و حفظ منافع صنفی قانونی اعضای انجمن و بهبود ارائه خدمات اجرای ساختمان در استان خراسان شمالی میباشد .
با توجه به اینکه حفظ منافع صنفی سازندگان ذیصلاح ( مهندسین مجری ) و بهبود ارائه خدمات اجرای ساختمان به کارفرما و ساماندهی مناسبات کارفرما و سازنده ذیصلاح و ارتقاء کیفیت ساخت ، همچنین افزایش سطح آگاهی از قوانین ، مقررات ، مصوبات و همچنین مطالب علمی ، فنی و اجرایی از اهداف انجمن  میباشد لذا سامانه سازنده ؛ به منظور انتخاب مهندس مجری ( سازنده ذیصلاح) توسط کارفرما در حوزه استان خراسان شمالی ایجاد شده و ثبت نام در این سامانه رایگان بوده و از طریق اعتبار سنجی شماره همراه متقاضی انجام میگردد .