×

آخرین اخبار

درخواست پروژه

درخواست پروژه

کارفرما با ثبت نام در سازنده می تواند برای ملک خود درخواست پروژه ثبت کند

بررسی درخواست و ارسال برای مجریان

بررسی درخواست و ارسال برای مجریان

پس از ثبت درخواست، توسط ادمین بررسی شده و سپس برای مجریان واجد شرایط ارسال می شود

انتخاب مجری و عقد قرارداد

انتخاب مجری و عقد قرارداد

کارفرما با مجریان واجد شرایط مذاکره می کند و در نهایت یک نفر را برای پروژه خود انتخاب کرده و در دفتر انجمن قرارداد منعقد می کنند